Btj recenserar Kvarteret spantet 3

Spantet.cover.final.230323_kopiera

Btj recenserar Kvarteret spantet 3

Dikterna har en avspänt berättande ton och en fin närvarokänsla som gör dem omedelbart tillgängliga för läsaren. Balgårds uttryckliga strävan är inte att presentera ett mångfacetterat bildspråk utan snarare ”en önskan om tidsprägel och sannfärdighet kring livsförhållanden”. Detta lyckas han oftast mycket väl med i det femtiotal dikter som samlingen består av. Han har dessutom en fin iakttagelseförmåga och en personlig humor som vidgar dikternas räckvidd. Samlingen är något ojämn, särskilt när dikterna inte alltid tar steget från det personliga till det mer allmängiltiga och representativa. Men som helhet är detta en bra, lättillgänglig och läsvärd diktsamling.

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2023.
Lektör Thomas Kjellgren

Läs mer om Kvarteret spantet 3 här