Breviarium Existentiae

Christer Wagenius

BREVIARIUM EXISTENTIAE redovisar väsentligheter sedan tidernas begynnelse.

BREVIARIUM (det latinska ordet för sammanställning, rapport) påbörjades av rent egenintresse i syfte att samla och strukturera all den överväldigande information som vi får ta del av men som vi så lätt blandar ihop och glömmer igen; detta för att söka få en bild av det väsentliga i vår existens här på jorden. Och ett sådant breviarium existentiae kunde kanske vara av intresse för många – om inte annat såsom en allmän uppdatering av gamla igengrodda kunskaper. Vad sedan gäller vishet, så handlar det ju där om mycket mer än faktakunskaper. Vishet kräver – som vi alla är medvetna om – en långt mer fördjupad insikt som vi gärna strävar efter, dock förmodligen utan att någonsin nå fram till. Men att släppa de dagliga trivialiteterna och i stället söka kännedom om nuvarande och historiska förhållanden av betydelse, utgör i vart fall ingen oäven start på vägen mot den svåruppnåeliga visheten.